Regulamin zakupów online na stronie www.furne.pl

1. Warunki ogólne zakupów online
 1. Właścicielem platformy sprzedażowej (zwanej dalej Sklepem lub Sklepem Internetowym), działającej pod adresem www.furne.pl/sklep jest FURNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Smoleńska 53, 85-871 Bydgoszcz, e-mail: biuro@furne.pl, tel. +48 790 791 061, NIP: 9532776591.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.
2. Przedmiot działalności Sklepu
 1. Sklep oferuje możliwość zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży, których przedmiotem Produkty dostępne na platformie sprzedażowej działającej pod adresem www.furne.pl/sklep
 2. Informacje znajdujące się w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%) i nie obejmują kosztów dostawy.
3. Składanie zamówień i zawieranie umów.
 1. Klient składa zamówienie, dodając wybrane produkty do koszyka, a następnie klikając przycisk „Kupuję i płacę”, dostępny na stronie: www.furne.pl/zamowienia
 2. W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. FURNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia.
4. Realizacja zamówień i dokonywanie płatności
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • PayU – Szybkie płatności online – płatność poprzez zewnętrzny system płatności payu.pl, obsługiwany przez firmę PayU S.A. Z siedzibą: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (w przypadku wyboru tej opcji realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sklep informacji z systemu payu.pl o dokonaniu płatności przez Klienta).
  • Płatności kartą Visa i Mastercard
  • PayU eRaty
  • Przelew bankowy (ING BANK – 61105011391000009080951503 ) – przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu (w przypadku wyboru tej opcji realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu lub po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. Do cen o których mowa w punkcie 2.3 doliczane są koszty wysyłki w wysokości uwidocznionej na stronie Sklepu.
 3. Po zaksięgowaniu należności Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą otrzymanie środków przez Sklep.
 4. Każdy mebel jest produkowany po zamówieniu, nie magazynujemy mebli. Okres oczekiwania to 4-7 tygodni.
 5. Faktura VAT za dokonane zakupy jest wysyłana w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
5. Reklamacje i zwroty
 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od jej zawarcia, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć drogą mailową: biuro@furne.pl
6. Transport
 1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość dostawy za granicę.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób: za pośrednictwem firmy transportowej współpracującej z FURNE Sp. z o.o. pod wskazany w Zamówieniu adres
 3. Dostawa produktów jest darmowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Firma transportowa dostarcza meble pod wskazany przez klienta adres w trakcie składania zamówienia. Kupując meble, nasi klienci nie muszą martwią się o wniesienie (niezależnie od piętra i gabarytów), rozpakowanie, a nawet odpowiednie ustawienie mebla.
 5. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego produktu (z zastrzeżeniem postanowienia 6.1. powyżej) i różni się w zależności od typu Towaru, jego wagi i producenta.
 6. FURNE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru.
7. Odbiór Zamówienia
 1. Odbiór Zamówienia przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
 2. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
 3. Podczas odbioru Zamówienia Klient jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi za wady fizyczne rzeczy, chyba że wada była takiego rodzaju, że nie było możliwości wykrycia jej w tym czasie. Klient jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.
8. Postanowienia końcowe
 1. Niniejsze warunki obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.furne.pl/regulaminzakupow-online/
 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail.
 3. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby FURNE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.